niepokornaa

10 tekstów – auto­rem jest niepo­kor­naa.

Dlacze­go my, ko­biety, nie zauważamy tych dob­rych, tros­kli­wych fa­cetów? Od­rzu­camy ich na rzecz dużych chłopców z łobu­zer­skim uśmie­chem i mi­lionem po­mysłów na to, jak łamać wszel­kie za­sady. A później płaczemy…
Nie myślę o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2015, 22:01

Mój Dro­gi, wiem o śmier­ci całkiem spo­ro. Jest przytłaczająca i prze­rażająca. Można um­rzeć we śnie, można iść na za­kupy i dos­tać uda­ru, można iść do pra­cy i wpaść pod sa­mochód. Można umrzeć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2015, 10:32

Marzę o miej­scu, w którym nic nie jest trud­niej­sze niż się wydaje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2015, 19:33

Gdy ko­goś nap­rawdę kocha­my, chce­my, żeby był szczęśli­wy, dba­my o niego, sta­ramy się uchro­nić go od błędów, wes­przeć go w je­go działaniach. Zaczęłam więc dbać o siebie, sza­nować swo­je zdro­wie, pra­cować nad tym, żeby być szczęśliwą i żyć możli­wie jak najdłużej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2015, 12:50

Nau­czyłam się żyć półżywa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2015, 19:26

Jes­tem zmęczo­na ciągłym za­myka­niem mi­niroz­działów, które przed kil­ko­ma chwi­lami ot­worzyłam.
Zmęczo­na żeg­na­niem ludzi, których jeszcze nie zdołałam powitać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2015, 17:01

Każdy ma swo­je wzlo­ty i upad­ki.
Mo­je skrzydła się pop­suły, więc zos­ta­wiłam je w warsztacie.
Zos­taję na ziemi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 23:57

Wpadłam w sidła włas­nych myśli i nie mogę się z nich wyplątać... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 listopada 2010, 00:18

Dopóki widzę mo­je Szczęście śpiące obok mnie, jes­tem spokojna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2010, 00:10

Czuję się jak­by ktoś prze­puścił mnie przez maszynkę do miele­nia mięsa i zro­bił kot­le­ty z te­go, co pow­stało. Nic nie jest na swoim miejscu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 listopada 2010, 12:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

niepokornaa

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2015, 22:40tomek43i sko­men­to­wał tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

11 grudnia 2015, 22:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

11 grudnia 2015, 22:32tomek43i sko­men­to­wał tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

11 grudnia 2015, 22:24CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

11 grudnia 2015, 22:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

11 grudnia 2015, 22:01niepokornaa do­dał no­wy tek­st Dlaczego my, ko­biety, nie [...]

6 września 2015, 10:32niepokornaa do­dał no­wy tek­st Mój Dro­gi, wiem o [...]

20 sierpnia 2015, 19:33niepokornaa do­dał no­wy tek­st Marzę o miej­scu, w [...]

15 sierpnia 2015, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy ko­goś nap­rawdę kocha­my, [...]

15 sierpnia 2015, 12:50niepokornaa do­dał no­wy tek­st Gdy ko­goś nap­rawdę kocha­my, [...]